BBkitchen

BB Kitchen Westroijen vanaf 29-07 3 weken gesloten.

Van 29-07 tot en met 11-08 is Tiel Westroijen met vakantie, je kunt ondertussen wel terecht bij Tiel Rauwenhof. Vanaf 12 augustus helpen we je graag weer verder.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer

This Disclaimer applies to the use of the Big Bread Group BV (“Big Bread Kitchen”) websites and social media accounts (collectively: “the Services”). By using the Services you agree to the applicability of the terms in this Disclaimer.

Intellectual property rights

All intellectual property rights and other property that apply or are used or depicted in the Services, including trademark, copyright and patent rights to, among other things, all texts, images, sounds and software, are held by (a group company of) Big Bread Groep BV and/or by third parties from whom (a group company of) Big Bread Groep BV has obtained a license. The intellectual property rights or licenses held by (a group company of) Big Bread Groep BV are not (sub)licensed or transferred to third parties in any way.

Any form of disclosure or duplication/reproduction (this in the broadest sense of the word), any use of a copy, or the duplication or distribution of (part of) the content of the Services other than for personal, non-commercial use , is strictly prohibited unless Big Bread Kitchen has given prior written permission.

The prohibition on disclosure includes, among other things, a prohibition on distributing, disseminating and/or making the Services available in any way.

The prohibition on reproduction includes any use of a (non-personal) copy or the reproduction of (part of) the content of the Services. (Part of) the Services includes (but is not limited to) all (video or photo) images, logos, text or other material visible when using the Services. Use of (part of) the data displayed on the Services or of the Services on a website or otherwise is also prohibited. It is not permitted to adapt and/or change (part of) the content of the Big Bread Kitchen Services.

Liability

Big Bread Kitchen will do its best to ensure as much as possible that the Services are virus-free, but unfortunately cannot guarantee this. Big Bread Kitchen therefore does not guarantee the safety of the Services. Furthermore, Big Bread Kitchen cannot guarantee that the Services will function error-free and uninterrupted.

Big Bread Kitchen excludes any liability for damage arising as a result of downloading and/or using the Services for Big Bread Kitchen, its subordinates and non-subordinates, unless this damage is the direct result of intent or deliberate recklessness on the part of Big Bread Kitchen. , her subordinates or non-subordinates. This includes (but is not limited to) damage caused by viruses, computer fraud and damage to hardware or software. Big Bread Kitchen also excludes any liability for damage arising or caused as a result of errors and/or gross intent by subordinates and non-subordinates. Use of the Services is therefore entirely at your own expense and risk. The user of the Services is aware that certain risks are associated with downloading and/or using the Services.

Big Bread Kitchen makes great efforts to keep the information provided on the Services as up to date as possible. It is nevertheless possible that information on the Services is not (or no longer) in accordance with reality. Big Bread Kitchen accepts no liability for such inaccuracies or omissions and cannot be held to compensate any damage suffered as a result. Big Bread Kitchen does not guarantee the security of its Services.

Big Bread Kitchen is not liable or responsible for (the content of) third-party websites to which the visitor gains access via any ‘hyperlinks’ present on the Big Bread Kitchen Services. The participant or visitor to the Services is aware that certain risks are associated with the use of the Internet.

The Services may be modified from time to time. The current privacy statement was updated on December 5, 2019. If you find any errors in the Services, Big Bread Kitchen would greatly appreciate it if you would report them by sending an email to  info@bigbread.nl .

Change

Big Bread Kitchen reserves the right to change these terms and conditions. Big Bread Kitchen recommends that you regularly visit the Big Bread Kitchen website so that you always have the most recent version of these terms and conditions.

Over ons privacybeleid

Big Bread Groep B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Big Bread Groep B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 5 december 2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Next to Food B.V. en Foodticket B.V.
Onze webwinkels zijn ontwikkeld met software van Next to Food B.V. en Foodticket B.V.. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld.
Next to Food B.V. en Foodticket B.V. hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Next to Food B.V. en Foodticket B.V. zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Next to Food B.V. en Foodticket B.V. maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Next to Food B.V. en Foodticket B.V. behouden zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Zakelijk e-mailverkeer

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google G Suite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google G Suite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Via partners van Next to Food B.V. en Foodticket B.V.
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen waar Next to Food B.V. en Foodticket B.V. bij zijn aangesloten. Deze platformen verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. De desbetreffende payment processors hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. De betreffende payment processors bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA, hierdoor zijn de Privacy Policy en Terms of Service van Google van toepassing.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Big Bread Groep B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Big Bread Groep B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Big Bread Groep B.V.
Appelboogerd 2
4003 BV Tiel
Nederland

info@bigbread.nl